وصیت نامه اندیشه ای ماندگار
38 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقوله اخلاق و تأثیر آن بر زندگی اجتماعی از اهمیت فزاینده ای برخوردار است. شناخت الگوها و روش ها و کمک گرفتن از آنها جهت تصمیم گیری های بهتر باعث می شود که راهکار مناسب جهت بهره مند شدن از تکنیک های صحیح به دست آید و در نتیجه رضایت فردی و اجتماعی را به دنبال داشته باشد. این مقاله در ضمن بررسی و معرفی معنا وصیت نامه تلاش می کند که در ابتدا به اهمیت و نحوه وصیت کردن بپردازد و در ادامه با اشاره به اقسام وصیت، به فلسفه و اثرات وصیت در زندگی دنیوی و اخروی و ویژگی های وصیت و در پایان به تغییر و تبدیل در وصیت می پردازد.